Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. Serviceverlener;
Gaming@Work

1.2. Klant;
Partij die de service zoals genoteerd in de overeenkomst ontvangt van  Gaming@Work.  

1.3. Service;
De te leveren service door de serviceverlener aan de klant zoals beschreven in de overeenkomst.

1.4. Overeenkomst:
Beschrijving van de service welke aan de klant wordt geleverd.  

1.5. Offerte;
Opsomming van kosten onderaan de overeenkomst.  

1.6. Product;
In de overeenkomst beschreven artikelen en uren die door de serviceverlener geleverd worden.  

1.7. Intake;
Deel van de service, voorafgaand het advies. Inventarisatie van wensen en eisen.  

1.8. Werkplek analyse;
Optioneel deel van de service. In kaart brengen van de gezondheid van de werkvloer  

1.9. Medewerker begeleiding;
Coaching in toepassen van het uit de service verkregen advies.  

1.10. Nazorg;
Begeleiding in de langdurige toepassing van het uit de service verkregen advies

Artikel 2 - Identiteit van de Serviceverlener

Naam ondernemer: Gaming@Work V.O.F.
Handelend onder de naam/namen: Gaming@Work, Gaming At Work, Gamen op het Werk
 
Vestigingstad: Amersfoort  

Telefoonnummer: 06-22765518 

Bereikbaar : van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur 

E-mailadres: 
Info@GamingAt.Work 

KvK-nummer: 80773478 

Btw-identificatienummer: NL0064752527B01  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gaming@Work als opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.   

3.2. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die door Gaming@Work bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.   

3.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.  

3.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen  

3.5. Gaming@Work behoudt zich het recht voor om deze service, in zijn geheel of gedeeltelijk, door externe serviceleveranciers te laten uitvoeren.  

3.6. De service is niet overdraagbaar door de klant.  

3.7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 4 - Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1. De te leveren service staat beschreven in de overeenkomst welke ook als offerte dient.  

4.2. De kosten worden per product vermeld in de offerte die door Gaming@Work wordt opgesteld.  

4.3. Klant wordt per product (uur of artikel) gefactureerd.  

4.4. Bij ondertekening of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is de klant verplicht de factuur te voldoen. 

4.5. Gaming@Work hanteert op facturen een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

4.6. Wanneer een extra service buiten de overeenkomst is gewenst, dan wordt hier een nieuwe overeenkomst en factuur voor opgesteld.  

4.7. De serviceverlener is niet verplicht extra services te leveren aan de hand van een eerder vastgestelde overeenkomst.  

4.8. De serviceverlener heeft het recht bedragen die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn aan de klant te verrekenen met de bedragen die de klant verschuldigd is aan de serviceverlener. 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid en Garantie

5 .1. Gaming@Work garandeert de service met commercieel aanvaardbare zorg te zullen uitvoeren.  

5.2. Gaming@Work geeft geen andere garanties en wijst alle andere garanties en condities, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of condities betreffende de bruikbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand.  

5.3. In het geval van levering van software van derden dan is wederpartij bekend met het feit dat voor het recht op gebruik, de End User License Agreement van de betreffende derde partij, van toepassing zijn.  

5.4. De aansprakelijkheid van Gaming@Work en Gaming@Work-partners voor service beschreven in de getekende overeenkomst is te allen tijde, zelfs als ze vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid, onderworpen aan de volgende beperkingen en uitsluitingen;  

5.4.1 Gaming@Work is in geen geval aansprakelijk (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, een onrechtmatige daad of uit iets anders) voor de volgende zaken:  

A. Derving van winsten, zakelijke activiteiten of conformiteit met vereisten van derden die van toepassing kunnen zijn op de gegevens op de apparatuur;  

B. Gevolgschade, speciale, indirecte, incidentele of door de rechter opgelegde schade (indien van toepassing);  

C. Vorderingen van derden; of  

D. Eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met beschadiging, verlies, openbaarmaking of gebruik van gegevens, vertrouwelijke informatie of software van derden die de klant niet verwijdert van apparatuur alvorens deze apparatuur aan Gaming@Work ter beschikking te stellen in de context van deze beschrijving.  

5.5. De maximale en enige aansprakelijkheid van Gaming@Work (als gevolg van een opgesteld contract, onrechtmatige daad  of iets anders) die kan voortvloeien uit of in verband met een vordering voor verlies van fysieke artikelen van de apparatuur kan in geen enkel geval het bedrag overschrijden van de vergoedingen die door de klant zijn betaald voor de service beschreven in de overeenkomst.  

5.6. Bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid van een van de vennoten, waarbij de andere vennoot niet in staat is de taak over te nemen, heeft een klant nimmer recht op een vergoeding van daardoor mogelijk geleden directe  of indirecte schade en/of vervanging van de arbeidsongeschikte vennoot groter dan het bedrag door Gaming@Work in rekening gebracht in de drie maanden voorafgaande aan het moment van optreden van die arbeidsongeschiktheid.  

5.7. Gaming@Work wijst aansprakelijkheid voor elk herstel van gegevens of software op de apparatuur van de hand (inclusief op elke door de klant gebruikte datadragers zoals een usb-flashdrive).  

5.8. Gaming@Work beperkt niet haar aansprakelijkheid voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van nalatigheid van Gaming@Work, of voor enig ander verlies dat niet kan worden beperkt binnen de geldende wetgeving.  

5.9. Wanneer de toepasselijke wetgeving enig deel van de beperking van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden verbiedt, wordt de aansprakelijkheid, zonder verdere actie van een van beide partijen, zodanig wordt gewijzigd dat deze binnen toepasselijke wetgeving past.  

5.10. De klant draagt de risico’s van verlies van of schade aan de apparatuur nadat deze is afgeleverd op de klant-locatie.

Artikel 6 - Klachten

6.1. Klachten kunnen via de website https://www.gamingat.work/#contact worden ingediend; 

6.2. Gaming@Work komt binnen 5 werkdagen terug op een ingediende klacht

Artikel 7 - Beëindiging, opzegging en weigering

7.1. De service-overeenkomst eindigt door:  

7.1.1. beëindiging van de geleverde service;  

7.1.2. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;  

7.1.3. dringende redenen zoals beschreven in het burgerlijk wetboek Boek 7, Artikel 678.  

7.2. Gaming@Work kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de service in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:  

7.2.1. dat de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;  

7.2.2. onjuiste gegevens worden verstrekt vanuit de klant;  

7.2.3. de klant weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;  

7.2.4. de klant gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers van Gaming@Work, die voortzetting van de service niet meer mogelijk maken;  

7.2.5. de omgeving verontreinigd is of is geraakt of waarvan er vermoeden is van verontreinigd met chemicaliën, biologische agentia of andere substanties die niet wezenlijk deel uitmaken van normale kantooromgevingen. De klant is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven met betrekking tot het niet informeren van Gaming@Work over een dergelijke verontreiniging;  

7.2.6. Gaming@Work kan weigeren de service te leveren als naar de mening van Gaming@Work de service door staat, omvang of locatie een onredelijk groot risico vormt voor Gaming@Work of de Gaming@Work-partner of buiten het bereik van de services valt. Gaming@Work is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken buiten zijn controle;  

7.2.7. op het moment dat Gaming@Work, als gevolg van een niet aan Gaming@Work verwijtbare omstandigheid, geen betaling heeft ontvangen van de klant; en  

7.2.8. in geval van surseance van Gaming@Work.  

7.3. In de gevallen genoemd in 5.2 kan opzegging door Gaming@Work tegen elke dag van de kalendermaand geschieden  

7.4. Opzegging dient zeven (7) dagen voor de start van de service schriftelijk te geschieden.  

7.4.1. Wanneer de klant een service direct met het Gaming@Work-partner heeft gepland, dient de klant een annulering hiervan ook direct aan deze partner door te geven. 

Artikel 8 - Verplichtingen van de klant

8.1. Klant verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de service zoals beschreven in de overeenkomst.  

8.2. Klant is gehouden alle gegevens en documenten die Gaming@Work in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de service, tijdig ter beschikking te stellen.  

8.3. Klant is verplicht Gaming@Work meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de service van belang kunnen zijn.  

8.4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en documenten.   

Artikel 9 - Advies vorming en privacy

9.1. Gaming@Work houdt een dossier bij met betrekking tot de service met de klant.  

9.2. Het advies maakt deel uit van het dossier.  

9.3. Het dossier is eigendom van Gaming@Work,  

9.4. Gaming@Work draagt zorg dat aan anderen dan de klant geen inlichtingen over de klant dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt zonder toestemming van de klant.  

9.5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de service en hun vervangers kan zonder  toestemming van de klant inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.  

9.6. Door de ondertekening van de overeenkomst geeft de klant toestemming voor het gebruik van gegevens door Gaming@Work ten behoeve van service ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.  

9.7. Gaming@Work bewaart het dossier gedurende ten minste vijf jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de service is afgerond. Gegevens met betrekking tot de klant die niet tot het dossier behoren, bewaart Gaming@Work zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt Gaming@Work de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de klant heeft ontvangen, geeft hij deze aan de klant terug.  

9.8. Het dossier is in de periode waarin de service geleverd wordt vrij in te zien voor de klant. Na deze periode mag Gaming@Work een redelijke vergoeding vragen.  

9.9. Persoonsgegevens van de klant worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming  persoonsgegevens. 

 

Artikel 10 - (Intellectuele) eigendomsrechten

10.1. Met betrekking tot de door of namens Gaming@Work uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de service berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Gaming@Work. De mede met advisering omtrent de verleende service verband houdende stukken die door de klant aan Gaming@Work zijn overhandigd, blijven eigendom van de klant.